สัมมาสังกัปปะในมรรค๘...เป็นอย่างไร?


สัมมาสังกัปปะในมรรค๘...เป็นอย่างไร?
.
พระพุทธองค์ตรัสว่า
ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์
ดับตัณหาจึงเป็นการดับเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหม.
เป็นการทำให้นิโรธเกิด อันนี้ชัดเจน
.
ฉะนั้น เริ่มจากสังกัปปะ คือ
เห็นก่อนว่าเหตุแห่งทุกข์เป็นอะไร
เช่น พองขึ้นมา เราเห็นอาการพอง
ยุบขึ้นมาเราเห็นอาการยุบ
ดีใจขึ้นมา เราเห็นอาการดีใจ
ดีใจเกิดขึ้น กามเข้าหรือยัง
เข้าแล้วใช่ไหม
เสียใจเข้ามาเห็นอาการเสียใจ
.
พอเห็นอาการแบบนี้สังกัปปะเกิดแล้ว
แต่แค่เห็นอาการ ตรงนี้กุศลยังไม่เกิด
เป็นสัมมาสังกัปปะก็จริง
แต่เป็นสังกัปปะโดยเหตุเท่านั้น
โมหะอกุศลยังมีเข้าอยู่
ยังไม่ใช่สัมมาสังกัปปะที่ประกอบด้วยกุศล
.
เป็นเพียงแค่ไม่มีกามอยู่
ไม่มีพยาบาทอยู่
ไม่มีการเบียดเบียน
แต่โมหะยังอยู่ อกุศลยังมีได้อยู่
ก่อนที่จะกำหนดยังมีช่องว่าง
ที่โมหะสามารถเข้ามาได้
.
ตรงนี้วิตกก์ยังเข้าได้อยู่
เดี๋ยวไปถึงตอนท้ายแล้วจะชี้ให้ดู
ตอนนี้ยังไม่ถึงคิว
พอเห็นพองจึงกำหนดพองหนอใช่ไหม
เห็นปวดจึงกำหนดปวดหนอ
.
ตรงที่เห็นทันที และตรงที่กำหนด
ถึงแม้เราจะกำหนดทันที
แต่ก็จะเป็นการกำหนดทีหลังการเห็นทุกทีใช่ไหม
จะช้ากว่าอาการเห็นนิดหนึ่งทุกครั้ง
.
ฉะนั้นวิตกก์ วิจารที่มีโมหะอาศัย
ยังมีเข้ามาในจิตได้อยู่
สติในมรรคยังเข้าไม่เต็ม ขาดไปตรงนี้
ยิ่งพองเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้ว
ถึงแม้จะกำหนด ยิ่งขาดหนักเข้าไปอีก
.
แสดงว่ายังไม่เป็นปัจจุบันจริงๆ
ยังไม่เป็นอารมณ์เดียวจริงๆ
ต้องให้พอดีกัน ถ้าเราฝึกดีๆนะ
จิตเขาจะกำหนดไปพร้อมกันเลย
ไม่ก่อนไม่หลัง จะเป๊ะๆเลย
.
ตอนนั้นวิตกก์วิจารจึงจะหายไป มรรค๘
จะเข้าแทนที่อย่างสมบูรณ์ทั้งหมด
สังกัปปะจะเกิดพร้อมกับมรรค ๘
อย่างเต็มพื้นที่ของอารมณ์
จึงเป็นกุศลบริบูรณ์ทั้งหมด
อย่างนี้เป็นสัมมาสังกัปปะร้อยเปอร์เซ็นต์
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#สัมมาสังกัปปะ
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหารปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-11