หลักสูตรระดับคัดเลือก ๑

หลักสูตรระดับคัดเลือก ๑ ( INTERNE I ) 

ผลการศึกษา :  จบพลวสัมมัสสนญาณ เข้าตรุณอุทยัพพยญาณ
ระยะเวลา : สำหรับพระภิกษุ สามเณร คราวละไม่เกิน ๒๐ วัน บุคคลทั่วไป คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
สภาพทางปัญญา : เข้าใจศีลวิสุทธิ  เห็นจิตตวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  อินทรีย์ ๕  พละ ๕  เห็นสมาธิที่ใช้ในวิปัสสนากัมมัฏฐานทั้ง ๓ ระดับ ในกิจ ๓ อย่าง ๓ ชนิด  วิธีทำให้ปุพภาคมรรค ๘ องค์เกิด  เห็นอริยสัจ ๔ เบื้องต้น  หรือโลกียาริยสัจ ๔ สมบูรณ์  รู้เห็นตทังคนิพพาน  เห็นวิปัสสนาญาณ ๓ ในวิปัสสนาญาณ ๑๖ อย่างสมบูรณ์  รู้จักไตรลักษณ์ นามรูปสังขาร  หรือ นามรูปปรมัตถ์ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-14