หลักสูตรระดับคัดเลือก ๒

หลักสูตรระดับคัดเลือก ๒ ( INTERNE II ) 

ผลการศึกษา : จบตรุณอุทยัพยญาณ 
ระยะเวลา : สำหรับภิกษุสามเณร คราวละไม่เกิน ๔๐ วัน บุคคลทั่วไป คราวละไม่เกิน ๓๐ วัน
สภาพทางปัญญา : เห็นมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิชัดเจน  เข้าใจสภาวทางปัญญาในระดับคัดเลือก ๑ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และสัมผัสวิขัมภนนิพพานได้บางส่วน  เห็นตรุณอุทยัพพยญาณบริบูรณ์  ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-14