พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘


สมถะและวิปัสสนาเหมือนและต่างกันอย่างไร
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สมถะและวิปัสสนาเหมือนและต่างกันอย่างไร
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
วิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
เรื่อง : วิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
??????????
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ-(ตอนที่ ๑๐)-ลักษณะของจตุตถฌาน (ฌาน ๔)
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่อง : วิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ - (ตอนที่ ๑๐)
? กล่าวถึง : หมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย ลักษณะของจตุตถฌาน (ฌาน ๔)
??????????
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๙)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๙)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๘)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๘)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๗)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๗)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๖)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๖)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๕)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๕)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๔)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๔)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๓)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๓)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๒)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๒)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๑)-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ (ตอนที่ ๑)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสมาธิ-สัจจบรรพ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสมาธิ
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วย สัจจบรรพ

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๓๑)-ทุกข์อันเกิดจากการประสบกับอารมณ์ไม่เป็นที่รัก ที่ชอบใจ
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ (ตอนที่ ๓๑)
? บรรยายมาถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? อยู่ในหมวดของ สัจจบรรพ : ซึ่งเป็นตอนที่ ๑๒
? ว่าด้วย : อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข : ทุกข์อันเกิดจากการประสบกับอารมณ์ไม่เป็นที่รัก ที่ชอบใจ

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๓๐)-ทุกข์ประเภทที่ ๕ คือ อุปายาสะ ความอึดอัดขัดใจนั้นเป็นอย่างไร?
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ (ตอนที่ ๓๐)
? บรรยายมาถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? อยู่ในหมวดของ สัจจบรรพ : ซึ่งเป็นตอนที่ ๑๑
? ว่าด้วย : ทุกข์ประเภทที่ ๕ คือ อุปายาสะ ความอึดอัดขัดใจนั้นเป็นอย่างไร?

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๒๙)-ทุกข์ประเภทที่ ๓และ๔ คือ ทุกฺขฺ และ โทมนสฺสํ นั้นเป็นอย่างไร?
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ : ความตั้งมั่นถูกต้อง (ตอนที่ ๒๙)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? หมวด : สัจจบรรพ : ตอนที่๑๐ ว่าด้วยทุกข์ ๕ ประเภท
? ตอน : ทุกข์ประเภทที่ ๓และ๔ คือ ทุกฺขฺ และ โทมนสฺสํ นั้นเป็นอย่างไร?

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๒๘)-ทุกข์ประเภทที่ ๒ คือ ปริเทวะ ความอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างไร?
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? เรื่องวิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ : ความตั้งมั่นถูกต้อง (ตอนที่ ๒๘)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? หมวด : สัจจบรรพ : ตอนที่๙ ว่าด้วยทุกข์ ๕ ประเภท
? ตอน : ทุกข์ประเภทที่ ๒ คือ ปริเทวะ ความอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างไร?

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๒๗)-โสกะ ความห่อเหี่ยวใจเป็นไฉน?
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? ว่าด้วย : วิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ : ความตั้งมั่นถูกต้อง (ตอนที่ ๒๗)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วยหมวด : สัจจบรรพ - ตอนที่๘ : โสกะ ความห่อเหี่ยวใจเป็นไฉน?

โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๒๖)-มรณมฺ ปิ ทุกฺขงฺ การตายเป็นทุกข์ 2
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? ว่าด้วย : วิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ : ความตั้งมั่นถูกต้อง (ตอนที่ ๒๖)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วยหมวด : สัจจบรรพ - ตอนที่๗ : มรณมฺ ปิ ทุกฺขงฺ การตายเป็นทุกข์ 2
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
สัมมาสติ (ตอนที่ ๒๕)-มรณมฺ ปิ ทุกฺขงฺ การตายเป็นทุกข์
พระธรรมเทศนา พยากรณ์พระอริยบุคคลด้วยมรรค ๘
? ว่าด้วย : วิธีการทำให้มรรค ๘ เกิด
? ตอน : สัมมาสติ : ความตั้งมั่นถูกต้อง (ตอนที่ ๒๕)
? กล่าวถึงหมวดของธัมมานุปัสสนา
? ว่าด้วยหมวด : สัจจบรรพ : ตอนที่๖ : มรณมฺ ปิ ทุกฺขงฺ การตายเป็นทุกข์
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ)
ปธานกัมมัฏฐานาจริยะพุทธวิหารฯ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร