พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้...ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ กำหนดรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของเขา


พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้...ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ กำหนดรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของเขา ตามธรรมชาติไม่มีการเสริมแต่ง

ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08