การพรากจากกาม...ทำได้อย่างไร


การพรากจากกาม...ทำได้อย่างไร?
ในแนวทางการศึกษาวิชาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ให้ดับกามด้วยมรรค ๘ เพื่อสร้างเนกขัมมสังกัปปะ คือ การพรากกามออกไปซะ เอาแค่ดับ กามก็หมดไปแล้ว เอาแค่ดับเป็นอย่างไร
.
ต้องเป็นมัชฌิมาใช่ไหม เท่านี้เอง เช่น
อย่างโกรธ โทสะ หรือพยาบาทเข้ามา
ก็เอาแค่อัพพยาปาท พยาบาทหายไป
.
ไม่ใช่ต้องแผ่เมตตา ถือว่าเมตตาเสร็จกิจเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่ต้องแผ่สงสาร ถือว่ากรุณาเสร็จกิจเรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องคิดว่าจะช่วยอะไรเขาอยู่
.
เพราะในขณะทำอย่างนั้น
แผ่เมตตาอยู่อย่างนั้น
ถือว่ากำลังคิดอยู่ใช่ไหม
อุทธัจจะเข้าแล้ว ฟุ้งแล้ว สมาธิเสียแล้ว
ตรงนั้นเป็นมัชฌิมาหรือเปล่า ไม่เป็นแล้วนะ
อันนี้คือความถูกต้องที่มองเห็น
.
เมื่อไหร่ก็ตามที่ ?กำหนด?
ให้มรรค ๘ เกิด พยาบาทหายไป
อย่างนั้นจิตเป็นสมาธิ
จิตที่เป็นมัชฌิมาจะเกิดพร้อมกับสมาธิ
.
หมายความว่าสัมมาสังกัปปะเกิด
พยาบาทที่มีก็ดับลงหายไป
ที่ไม่มีก็ป้องกันไม่ให้เกิด
พอพยาบาทหายไปเราก็ไปฝาก(กำหนด)
ไว้ที่พองหนอ เจ็บหนอ ปวดหนอ
เพื่อรักษาสัมมาสังกัปปะ
เป็นอัพพยาปาท กามไม่มี
เป็นเนกขัมมะคือพรากจากกามอยู่เช่นกัน
.
แต่ถ้าไม่พอใจเกิดขึ้นมา
พยาบาทเกิดเป็นพยาปาทะ
มิจฉาสังกัปปะ คืออยากให้หาย
อยากให้พ้นๆไป เป็นวิภวตัณหา
เบียดเบียนแล้วนะ เป็นวิหิงสาสังกัปปะ
ต้องทำให้พยาบาทหายไป
พยาบาทจึงดับไม่มีเหลือ
ต้องทำให้เบียดเบียนหาย
วิภวตัณหาดับ
สัมมาสังกัปปะจึงจะเกิดขึ้น
.
เพราะฉะนั้น จะมองเห็นในสัมมาสังกัปปะว่า
ความจริงเป็นการดับตัณหาดีๆ นี่เอง
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#วิธีออกจากกาม
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหารปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-11