ว่าด้วยสิ่งที่พึงพิจารณาเนืองๆ


ฐานสูตร : ว่าด้วยสิ่งที่พึงพิจารณาเนืองๆ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้
อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต
ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเป็นไฉน
คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า

เรามีความแก่เป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๑

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ๑

เรามีความตายเป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ๑

เราจะต้องพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑

เรามีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่ง
จักทำกรรมใด
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ๑

จากอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
ทุติยปัณณาสก์ นิวรณวรรค
ฐานสูตร
??????????
#ฐานสูตร
#สิ่งที่พึงพิจารณาเนืองๆ
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิดปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-11