หลักสูตร

Submit to FacebookSubmit to Twitter

หลักสูตรการศึกษา

แบ่งได้เป็น ๒ ส่วนคือ

ส่วน ที่ ๑ การศึกษาหลักแบ่งได้เป็น ๓ ระดับขั้น

คั ด เ ลื อ ก ๑   ผลการศึกษาจบสัมมัสสนญานขั้นตรุณอุทยัพพญาณ

  • ภิกษุ – สามเณร เวลาในการปฏิบัติคราวละไม่เกิน ๒๐ วัน  บุคคลทั่วไปคราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
  • ในกรณีผ่านการปฏิบัติคัดเลือก ๑ แล้ว ผู้ปฏิบัติสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาในระดับการศึกษาคัดเลือก ๒ ได้ทันทีที่ผ่านการคัดเลือก และทางศูนย์ฯ มีห้องเรียนรองรับ
  • ในกรณีที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ๑ ให้เว้นเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ต่ำกว่าคราวละ ๑๕ วัน ก็สามารถใช้สิทธิ์จองเข้าปฏิบัติคัดเลือก ๑ ได้อีกให้ปฏิบัติตามนี้ทุกครั้งที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

 

คั ด เ ลื อ ก ๒    ผลการศึกษาจบ กักขฬอุทยัพพยญาณขั้นตรุณภังคญาณ

  • ภิกษุ – สามเณร เวลาในการปฏิบัติคราวละไม่เกิน ๔๐วัน  บุคคลทั่วไปคราวละไม่เกิน ๓๐ วัน
  • ในกรณีผ่านคัดเลือก ๒ แล้ว ผู้ปฏิบัติสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาในหวังผลได้ทันทีที่ผ่านการคัดเลือก และทางศูนย์ฯ มีห้องเรียนรองรับ
  • ผู้ปฏิบัติที่ผ่านคัดเลือก ๒ สามารถขอเข้ารับการเรียนวิชาครูเบื้องต้นได้ หากพระอาจารย์ชัชวาล เห็นสมควรว่าสามารถเป็นวิปัสสนาจารย์ระดับต้นได้

 

ร ะ ดั บ ห วั ง ผ ล  กำหนดโดยผลการศึกษาตั้งแต่สมณะธรรมขั้นที่ ๑ คือ วิปัสสนาญาณ ๑๖ เที่ยวแรกพิสูจน์ผลที่เรียนเรียบร้อยเป็นต้น ไม่จำกัดเวลา

  • ผู้ปฏิบัติที่ผ่านระดับหวังผล สามารถขอเข้ารับการเรียนวิชาครูชั้นสูงได้ หากพระอาจารย์ชัชวาล เห็นสมควรว่าสามารถเป็นวิปัสสนาจารย์ระดับสูงได้

ส่วนที่ ๒ การศึกษาสงเคราะห์

๑) หลักสูตรเส้นทางสู่มรรค (สำหรับคฤหัสถ์ ๓ วัน)

๒) หลักสูตรปฏิบัติพิเศษ  (สำหรับคฤหัสถ์ ในโอกาสวันสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 

การสอบอารมณ์

เป็นการรายงานผลการปฏิบัติในรอบระยะเวลา 24 ชั่วโมงต่อวิปัสสนาจารย์ เพื่อให้ท่านสามารถประเมินผลการปฏิบัติและปรับวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาวะธรรมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านในขณะนั้น อ่านต่อ