ธรรมบรรยายและสื่อธรรมะ

Submit to FacebookSubmit to Twitter

ธรรมบรรยาย

1. ธรรมวันพิเศษ 
- พรปีใหม่
ธรรมบรรยายวันมาฆบูชา 56
ธรรมบรรยายวันวิสาขบูชา 56
ธรรมะบรรยายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่5 ธันวาคม 2556 
ธรรมะบรรยาย ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ตอนที่ 2 (วันที่ 8 ธ.ค.56)

พุทธชยันตี 2,600 ปี รายการโครงการธรรมาภิวัตน์ 

สื่อธรรมะ

หนังสือ E-Book
1. แนะนำศูนย์การกลางการศึกษาวิปัสนาธุระพุทธวิหาร อ่าน 
2. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น อ่าน
3. ปฏิจจสมุปปาทสงเขปกถา โดย ดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อ่าน
4. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 27  อ่าน
5. 
จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 28  อ่าน
6. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 29  อ่าน
7. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 30  อ่าน